SEO-da labyr teksti näme - Semaltdan düşünjeGämi ulanmak SEO pudagynda jedelli tema. Hakykatdanam, labyr tekstleriniň ulanylyşy barada web ussatlarynyň hemmesi birmeňzeş pikirde däl. Käbirleri mahabatyň zyýanyna ynanýarlar, beýlekiler bolsa tersine, labyrlaryň sahypany optimizirlemäge kömek edýändigini öňe sürýärler.

Şonuň üçin labyrlary netijeli ulanyp bilmek üçin bu meselede aýdyň pikiriň bolmagy möhümdir. Bu makalada, labyryň SEO-daky roluny nokat bilen düşündirip, mowzuga ünsi jemläris.

Indi, labyr tekstiniň nämedigini we ony ulanmagyň gadyryny bileliň?

Gämi teksti näme?

Gämi sahypadaky belli bir ýerdir. Bellik: hash baglanyşygy ulanyp, oňa barýarsyňyz. Sahypa belliginde "#" nyşany, hash bar. Şonuň üçin ady, labyr teksti: labyrlary we baglanyşyklary öz içine alýan tekst.

Lagerler elmydama bellikler bilen jübütlenýär. Gämi baglanyşygyna basmak bilen, ulanyjy baglanyşyk bilen baglanyşykly sahypada gerekli ýere çykýar.

Näme üçin labyrlar gerek?

Lagerler mazmunly sahypada nawigasiýany ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar. Köplenç mazmun tablisasyny döretmek üçin labyr teksti ulanylýar. Gerekli bölümi gözlemegiň ýerine ulanyjy diňe baglanyşyga eýermeli: brauzer sahypany özbaşdak aýlar.

Lagerler sahypalaryň we hatda domenleriň arasynda gezmegi aňsatlaşdyrýar. Düzgüne görä, islendik sahypa başynda açylýar. Okyjylary sahypanyň başga bir bölegine ýa-da başga bir sahypa ibermek zerur bolsa, kömek üçin şuňa meňzeş koda ýüzlenýär. Bu ýagdaýda bellikler we labyrlar bir sahypada däl, dürli sahypalarda.

Gämi teksti köplenç gonuş sahypalarynda (bir sahypalyk saýtlarda) ulanylýar. Bu ýagdaýda esasy menýu elementleriniň roly berilýär. Diňe beýleki sahypalara gönükdirmegiň ýerine hash baglanyşyklary gelýänleri şol bir resminamanyň bölümlerine gönükdirýär.

Gözleg motorlary labyr teksti bilen nähili baglanyşykda?

Käbir web ussatlarynyň labyrlara şübheli garamagynyň iki sebäbi bar. Olaryň pikiriçe:
  1. Gämi gözleg botlaryny azaşdyryp biler;
  2. Lagerler tegelek baglanyşyklara meňzeýär we iki gezek mazmuna yşarat edýär.

Lagerler, aýlawly baglanyşyklar we dublikat mazmun

Şol bir sahypa baglanyşyk siklik baglanyşyk diýilýär. Mysal üçin: http://site.ru sahypasyndaky resminamada ýerleşýän <ahref="http://site.ru"> baglanyşyk halka getirýär. Oňa basan ulanyjylar sahypany täzeleýärler. Sahypany görkezýän botlar, bu ýagdaýda bir tegelekde bolýar.

Google ýa-da beýleki gözleg ulgamlary munuň üçin kän jeza bermeýär, ýöne käbir reýting ýitýär.

Gämi teksti (mysal üçin, mazmun tablisasy), tegelek baglanyşyklara meňzeýän birmeňzeş baglanyşyklaryň sanawy. Yzygiderli baglanyşyklar diňe hashden soň kesgitleýjide tapawutlanýar.
  • <a href=" http://site.ru#1">
  • <a href=" http://site.ru#2">
  • <a href=" http://site.ru#3">
Gözleg motorlary munuň bilen göwnünden turmajak ýaly. Sorag ýüze çykýar: aýlawdan başga-da, şol bir sahypa alyp barýan dürli baglanyşyklar bolup bilermi? Netijede, dürli URL-lerde şol bir mazmuny indekslemek mümkinmi?

Aslynda gözleg motorlary labyrlaryň roluny gowy bilýärler. Robotlar resminamadaky diňe ilkinji baglanyşygy baglanyşyk hökmünde kabul edýärler we beýleki şuňa meňzeşleriň hemmesini göz öňünde tutmaýarlar. Mundan başga-da, heşiň bolmagy gurluşly resminamanyň alamatydyr. Şol sebäpden bu iki mesele-de uzak däl: labyr teksti hiç hili sanksiýa girizmeýär.

Gämi tekst funksiýasy

Lagerleriň gözleg motorlaryna täsirini bilmegiň wagty geldi. Gözleg motorlary üçin, labyr tekstiniň wezipelerinden biri ýol görkeziji täsir etmekdir. Sahypadaky labyr tekstiniň ýerlikli paýlanmagy gözleg motorlarynyň möýlerine web sahypasynyň katalogyny has çalt gözlemäge mümkinçilik berer. Bu, köplenç aýdýan çörek nawigasiýasyna meňzeýär we gözleg motorlarynyň dostlugynyň bir görnüşidir.

Reýtingi gowulandyrmak

Beýleki bir tarapdan, ýerlikli saýt labyrynyň ugrukdyrylmagy hereketlendirijilere makalanyň mazmunynda beýan ediljek maglumatlara has takyk düşünmäge mümkinçilik berer we şeýlelik bilen uzyn guýrukly açar sözleriň reýtingini we sahypanyň agramyny ýokarlandyryň. Daşarky baglanyşyklaryň labyr teksti bir sahypa ýokary ähmiýet berer.

Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak

Ulanyjy belli bir sahypa göz aýlanda, makalanyň mazmuny ulanyjy üçin gaty peýdaly bolup bilmez. Bu wagt, labyr teksti esasy rol oýnaýar. Gämi tekstiniň üsti bilen ulanyjylar köplenç has çalt we has takyk maglumatlary taparlar.

Şeýlelik bilen, labyr teksti bolmadyk saýtlar üçin ulanyjylar zerur zatlary tapmasa, umumy hereketi sahypany ýapmakdyr. Şeýle hem, saýtdaky labyr tekstiniň ulanyjylaryň tejribelerine täsirini barlamaga kömek edýär.

Garşydaşyň optimizasiýa strategiýasyny seljermek üçin ulanylýar

Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, labyr tekst baglanyşyklarynyň tekst gollanmasy we gollanmanyň labyr teksti (aslynda bäsdeşler açar söz reýtingini edýärler) arkaly bäsdeşleriň ünsüni optimizirläp bileris. Sahypada baglanyşyk gollanma kartasyny çyzyp analiz edip bolýar!

Lagerleriň aýratynlyklary

Lagerleriň aýratynlyklaryny bilmek gaty möhümdir. Makalamyzyň şu tapgyrynda öwreneris.

Içerki baglanyşyk labyr teksti

Içerki baglanyşykdaky labyr teksti web sahypalarynyň goşulmagyna kömek edýär. Web sahypasy diňe baş sahypany öz içine alýan bolsa we mazmun sahypasyny çykarmasa, labyryň tekst baglanyşygy barada çuňňur pikirlenmeli.

Mysal üçin, bu web sahypasynda, makalalaryň sahypalarynyň köpüsinde SEO, tor marketingi we ş.m. ýaly esasy açar sözler üçin saýtyň hemme ýerinde awtomatiki indekslenýän labyr tekst baglanyşyklary bar. Mundan başga-da, her bir makala labyr teksti arkaly web sahypasyndaky baglanyşykly makalany görkezýär. Gämi tekstiniň ýerleşýän ýeri web sahypasynyň aşaky we gapdal paneli bilen çäklenmeýär.

Makalanyň ortasyna çyzylan labyr teksti has ýokary agram bilen eksport edilýär. Öýjükde gezelenç wagtynda mazmun sahypasyny doly görkezmäge rugsat beriň.

Içki zynjyr labyry

Içki zynjyrly labyr teksti ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrýar. Web sahypasyny guranyňyzda diňe SEO nukdaýnazaryndan garamaň. Köp web sahypalarynyň optimizasiýany kän bir göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne edip biljekdigini gördüňizmi? gowy reýtinge eýe boluň!

Web sahypasynyň içerki baglanyşyklarynyň labyr tekst gurluşynda-da edil şonuň ýaly. Web sahypasynyň mazmunyny beýan etmek prosesinde, ýerli ilatyň gyzyklanýan ýa-da şübheli ýerlerine labyr tekstini goşmak diňe bir web sahypasynyň PV sanyny köpeltmek we ulanyjylary gazanmak bilen çäklenmän, Baýdunyň agram derejesi üçin ajaýyp ýer goşup biler.

Içerki baglanyşyk labyr teksti

Içerki baglanyşyk labyry teksti, web sahypasynyň agramyny ýokarlandyrmak üçin jadyly ýaragdyr. Sahypanyň Baidunyň agramyny hasaplamak, daşarky baglanyşyklaryň sany we hili bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr, bu şübhesiz.

Webeke-täk web sahypasy üçin içerki baglanyşyk labyrynyň teksti, şübhesiz, agramy bölmek üçin güýçli guraldyr we sahypanyň mazmuny web döretmek üçin biri-birine baglydyr. Makala sahypalarynyň daşarky baglanyşyklary beýleki domen atlary däl-de, web sahypasyndaky beýleki sahypalar tarapyndan getirilýär. Içki baglanyşyk labyrynyň teksti arkaly uzyn guýrukly açar sözleri optimizirläp, garaşylmadyk netijelere ýetip bilersiňiz.

Sahypanyň daşynda labyr teksti

Sahypa reýtingini optimizasiýa işinde, saýtdan daşarky labyr tekstini optimizasiýa, ýerdäki optimizasiýadan has möhümdir. Sahypada optimizasiýa etmän, diňe saýtdan daşgary optimizasiýa eden ýagdaýynda, web sahypasynyň reýtingi gowy netijelere ýetip biler; bolmasa, optimizasiýa has kyn bolýar.

SEO hünärmeni gündelik iş wagtynyň köpüsini web sahypasynyň daşarky optimizasiýasyna sarp edýär. Ine gysgaça bellemeli birnäçe zat:

  • Diwersifikasiýa

Web sahypasynyň daşarky labyr tekstini taýýarlamak işinde esasy söz sözleýji teksti diwersifikasiýa edilmeli.

Nädip diwersifikasiýa etmeli? Mysal üçin, dostlarymyz bilen baglanyşyk alyşanymyzda, edip bileris: Semalt web sahypasyny optimizasiýa, Semalt optimizasiýa web sahypasy, Semalt optimizasiýasy we ş.m. Açar sözleriň erginine aýratyn üns beriň.

  • Ekspozisiýa

Iki labyr tekstiniň we URL tekstiniň bolmagy web sahypalary üçin adaty bir zat, sebäbi adaty ýagdaýlarda web sahypasyna daşarky baglanyşyklar labyr teksti bolup bilmez, ýöne labyryň tekstini we URL täsirini tebigy ýagdaýda paýlamalydyr.

  • Ösüş depgini

Gämi tekstiniň ösüş depginine nädip gözegçilik etmeli? Öňki açar söz düzülmezden ozal indiki açar sözüň labyr tekstini ýasamak maslahat berilmeýär.

Gämi tekst gurluşygynda üns bermeli ýokardaky zatlar, köp ýyllyk iş tejribämiziň gysgaça mazmuny we ähli göze görnüp duran mazmun.

Gämi tekst baglanyşyklary aslynda baglanyşykdyr. Tekst açar sözleri bilen baglanyşyklaryň arasynda köpri bar. Gipersalgyda açar söz ýa-da sözlem bolup biler. Onuň roly, syçanjygyň basylmagynyň görkezjek ýerine ulanyjyny ugrukdyrmakdyr. Gämi teksti, web sahypasynyň açar söz reýtingine täsir edýän örän möhüm faktor.

Işleýiş usuly

Gämi tekstini optimizirlemek arkaly açar sözleriň reýtingini ýokarlandyrmalydygymyz sebäpli, açar sözleriň saýlanylmagy gaty möhümdir. Gämi teksti baglanyşdyrylan web sahypasy bilen gönüden-göni baglanyşykly açar sözleri we köplenç uly gözleg göwrümi bilen düşündirişli açar sözleri ulanmalydyr. Şeýle hem, "has köp ýa-da şu ýere basyň" ýaly manysyz sözleri ulanmakdan saklanmalydyrys.

Gämi tekstiniň uzynlygy mümkin boldugyça gysga bolmaly. Sözlemiň ýa-da abzasyň labyr teksti hökmünde ulanylmagynyň öňüni almaly. 1-2 açar söz goşmak bilen labyr teksti iň gowusy we iň uzynlygy 60 simwoldan geçmeli däldir.

Açar sözleriň reýtingini gowulandyrmak üçin käbir açar sözler üçin mümkin boldugyça köp baglanyşyk ýerleşdirmeli, ýöne aşa optimizasiýadan hem saklanmalydyrys. Bu, SEO forumlary ýaly birmeňzeş açar sözleri ulanyp, ähli labyr tekstlerinden gaça durmagy öz içine alýar. "SEO Forum" -y ähli labyr tekstleri üçin ulanmazlyga synanyşyň, ýöne "SEO Learning Network" ýaly marka sözlerini garyşdyryň we ulanyň. Şol bir wagtyň özünde, baglanyşyk çeşmeleriniň web sahypalary birnäçe web sahypasyndan gelýän köp sanly baglanyşyk däl-de, mümkin boldugyça dürli-dürli bolmaly.

Kompaniýanyň web sahypasyna baglananyňyzda, adatça ulanylýan labyr teksti, "Apple Computer Resmi Web sahypasy" ýaly "käbir kompaniýa web sahypasy" görnüşinde bolýar. Emma "Apple Computer" ýaly marka adyndan soň baglanyşykly traffik sözlerini goşmaga synanyşyň.

Başga näme bilmeli

Gämi tekstini optimizasiýa diňe daşarky baglanyşyklar üçin däl. Web sahypasynyň içerki baglanyşyklary hem şuňa meňzeş ýörelgelere laýyklykda optimizirlenmeli we açar sözleri öz içine alýan labyr tekstini ulanmaga synanyşmaly. Internalöne içerki baglanyşyklaryň labyr tekstini optimizirläniňizde, aşa optimizasiýadan gaça durmaly.

Mysal üçin: adatça, baş sahypany görkezýän içerki baglanyşygyň labyr teksti "Öý" ýa-da "Baş sahypa".

"Hli" Baş sahypany "bilgeşleýin" SEO Forumy "we başga sözler bilen üýtgetseňiz," SEO Forum "sözüniň reýtingine täsir etmez. Käbir ýagdaýlarda ulanyjynyň tejribesine täsir edýär we reýtinge ters täsir edýär.

Web sahypasyndaky şekiller bilen baglanyşanyňyzda, labyryň tekstinde mümkin boldugyça suratyň mazmunynyň beýanyna has köp üns bermeli. Gözleg motorlary şekil mazmunyny henizem gowy okap bilmeýändigi sebäpli gözleg motorlarynyň şekil gözlegi, labyryň tekstini seljermek arkaly belli bir mazmun alar, şonuň üçin gowy labyrly tekst programmasy surat gözleginde web sahypasynyň suratlarynyň sanawyny gowulandyryp biler.

Web sahypasynyň içerki we daşarky baglanyşyklarynyň labyr tekstiniň ideal çäkde bolmagyny üpjün etmek üçin web sahypasynda yzygiderli labyr tekstine gözegçilik etmeli. Gämi tekstiniň paýlanyşynyň pesdigi ýüze çykarylsa, wagtynda optimizasiýa we gowulaşma amala aşyrylmalydyr. Gämi tekstine gözegçilik käbir SEO programma üpjünçiligi arkaly bolup biler ýa-da web sahypasynyň esasy labyr tekstini Google administrator guraly arkaly görüp bilersiňiz.

Käbir SEO programma üpjünçiligi ýa-da web sahypalary bäsdeşleriň labyr tekstine gözegçilik etmek we degişlilikde öz web sahypalaryňyzyň labyr tekst strategiýasyny gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Gämi tekstiniň SEO-a oňyn täsiri

Lagerler optimizasiýa diňe bir ýaramaz täsir etmän, mahabata oňyn täsir edýär. Bu SEO bilen gönüden-göni baglanyşykly däl. Gözleg motorlary labyrlary göz öňünde tutmaýarlar. Theöne labyrlar okyjylaryň üstüne düşmek we basmak üçin goşmaça çeňňek bolup hyzmat edýär.

Mundan başga-da, labyrlar nawigasiýa resminamasyny ep-esli aňsatlaşdyrýar. Bu özüni alyp baryş faktorlaryny gowulandyrýar. PF gözleg motorlarynyň tertipleşdirmek pursatyny kesgitlemek üçin ugrukdyrylan iň möhüm ölçeglerden biridir.

Gözleg motorlary labyrlardaky adaty dolandyryşlara gözegçilik edýär. Şonuň üçin labyrlaryň sanyna hiç hili çäklendirmeler ýok SEO nukdaýnazary. Esasy çäklendirmeler umumy düşünje we peýdalylykdyr. Elementler maglumat gözlemegi we düşünmegi aňsatlaşdyrmalydyr we okyjyny azaşdyrmaly däldir.

Netije

Gämi peýdaly gurallardyr. Şeýle-de bolsa, ony paýhasly ulanmaly. Sebäbi labyrlar hemme ýerde möhüm däl: diňe goşmaça nawigasiýa zerurlygy bolan ýerlerde.

Düzgün ýönekeý: eger labyrlar saýtdaky ulanyjylar üçin durmuşy aňsatlaşdyrýan bolsa, tekst "labyrly" bolmaly. Beýleki ýagdaýlarda peýdasyz bolar.
mass gmail